Khâu răng ngoài & giảm (ren đồng)

  • Cái
    Ghi Chú